^ Back to Top

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze 26 czerwca 2022 r.

Członkowie Koła i Stażyści. Zarząd Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku działając na podstawie Statutu PZŁ §38 zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 26.06.22r. o godz. 1000 w Domku Myśliwskim „Sarnówka” w Doliwach. Obecność wszystkich myśliwych jest obowiązkowa, ze względu na ważne podejmowanie uchwał.


Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Odczytanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła wraz z wykonaniem planu budżetu za sezon łowiecki 2021/2022.
 9. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za sezon 2021/2022.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2021/2022.
 12. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła za sezon 2021/2022.
 14. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania nad absolutorium j.w.
 15. Przedstawienie planu pracy Zarządu w sezonie 2022/2023.
 16. Przedstawienie planu budżetu Koła na sezon łowiecki 2022/2023.
 17. Dyskusja i wnioski dotyczące powyższych planów.
 18. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu i budżetu Koła na rok 2022/2023.
 19. Dyskusja nad upoważnieniem Zarządu Koła do podjęcia działań zmierzających do założenia stowarzyszenia „KŁ Sarna Olecko"
 20. Wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 22. Głosowanie nad Wnioskami i Uchwałami przygotowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia, po którym zapraszamy na wspólny obiad.


Z Łowieckim Pozdrowieniem
Darz Bór


Zarząd Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku

 

Copyright © 2023 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.