^ Back to Top

Zarząd Koła „SARNA” Olecko informuje...

Sedranki 2.10.2020r.
Zarząd Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku
Członkowie Koła i Stażyści
Zarząd Koła „SARNA” Olecko informuje, iż podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego z wyborami uzupełniającymi, na dzień 24 października (sobota) 2020r., godz. 10:00, w restauracji „METAMORFOZA”, Plac Zamkowy 7, 19-400 Olecko z następującym projektem porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Odczytanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły sezon 2019/2020.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu Koła za miniony sezon 2019/2020 oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za ubiegły sezon,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
11. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie w/w uchwał przez Komisję Uchwał.
12. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
- Planu działalności Zarządu i budżetu Koła na bieżący sezon łowiecki 2020/2021,
- Przyznania dorocznych nagród pieniężnych dla najbardziej zasłużonych członków i osób pracujących na rzecz Koła,
- Nadanie nazwy strzelnicy- „Strzelnica myśliwska im. Józefa Bućwińskiego w Doliwach” na cześć Śp. Kolegi Myśliwego Józefa Bućwińskiego, Inicjatora jej budowy i prekursora strzelectwa w naszym kole,
- Umorzenie zaległości finansowych członków koła i ew. rozpatrzenie odwołań ze skreślenia z listy członków koła.
13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie w/w projektów.
14. Zgłaszanie kandydatów na:
- Sekretarza Koła,
- Członka Komisji Rewizyjnej.
15. Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów do w/w organów.
16. Wolne wnioski i sprawy różne.
17. Szkolenie z zakresu zasad i bezpieczeństwa wykonywania polowania.
18. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Koła informuje członków Koła, iż ze względu na stan epidemii covid-19 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. ART.22 kadencja organów koła łowieckiego ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Dlatego też wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone tylko na wakujące stanowiska.
Prosimy także, o potwierdzenie mailowe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefoniczne albo sms-em 503-135-357 obecności w Walnym Zgromadzeniu do dnia 17.10.2020r.
Po obradach Zarząd Koła zaprasza wszystkich uczestników obrad Walnego Zgromadzenia na obiad w dystansie społecznym.
Skarbnik Koła prosi wszystkich członków Koła o uregulowanie zadłużenia!
Ponadto przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu uścisku dłoni na powitanie, posiadanie własnego długopisu oraz obowiązku noszeniu maseczek bądź przyłbic ochronnych.
 
Z Łowieckim Pozdrowieniem Darz Bór
p.o. Sekretarz Zarządu Krzysztof Kasicki
Copyright © 2021 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.